Paul Foran یک پسر باتجربه و عمل‌گرا در دنیا‌ی واقعی است. وی با آژانس فضایی اروپا، دانشگاه‌ها و شرکت‌های رده بالا همکاری می‌کند و به آن‌ها در زمینه فناوری‌های مبتنی‌بر‌ابر برای حل مشکل Big Data مشاوره می‌دهد. پل همچنین نشست‌های “Dublin Bigdata and IoT” را برگزار می‌کند. او این توازن مناسب را بین DevOps ،Infrastructue و توسعه نرم افزار در بخش‌های Big Data و IoT نیز دارد.