Naphtali Bryant

Naphtali Bryant (نفتالی برایانت) یک متخصص یادگیری و توسعه است.

نفتالی یک شریک تجاری استراتژیک برای واحدهای تجاری است و آن ها را برای دستیابی به اهداف تجاری، از طریق اجرای موثر ابتکارات و توسعه کارمندان، رهبری می کند. او توانایی فوق العاده ای در خلق و پیاده سازی راه حل ها و تجارب نوآورانه آن ها برای يادگيری دارد.

او در ترسیم فرصت های آموزشی با استراتژی های تجاری در شناسایی خلا های مهم یادگیری و افزایش عملکرد کارکنان، مهارت ویژه ای دارد. وی همچنین، بر مدیریت اجرایی تأثیر می گذارد و با همسویی آموزش و توسعه سازمانی با نیازهای شرکت، بر سودآوری شرکت تأثیرگذار است.

دوره های آموزشی من

!

هیچ مطلبی یافت نشد

متاسفیم، مطلبی مرتبط با جستجوی شما پیدا نشد.