Matt Henry

Matt Henry (مت هنری) یک فرد حرفه ای در زمینه آموزش الکترونیکی است. از آنجا که او در دوران راهنمایی کار در بخش فن آوری را آغاز کرده، در زمینه های مختلفی مانند، تهیه فیلم، طراحی، توسعه، مدیریت محصول و دوره های آموزشی تجربه دارد. وی در حال حاضر معاون تولید در آموزش زبان نوآورانه است و یک بستر یادگیرنده محور برای دانش آموزان برای رسیدن به اهداف زبان خود ایجاد می کند. مت به عنوان یک متخصص، معتقد است که یادگیری موضوعات متنوع می تواند از طریق روش های غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اندازه گیری از تفکر فرد سودمند باشد. همچنین او معتقد به توانایی روزافزون فناوری در آموزش مفاهیم در سراسر موانع جغرافیایی و اقتصادی است. مت شش سال در توکیو زندگی کرد و اکنون در سالت لیک سیتی زندگی می کند.

دوره های آموزشی من