Hersh Bhasin

Hersh Bhasin نویسنده انتشارات و به عنوان یک معمار ابر با JP Morgan Chase کار می کند و در آنجا عضو تیم معماری Enterprise Cloud Solutions است که مسئول ایجاد نقشه های معماری ابر، ایجاد راهنمایی و زیرساخت به عنوان کد و بهترین روش ها برای پرورش تصویب ابر در سه جامعه عمومی ارائه دهندگان ابر (AWS ، Azure و Google) است.

دوره های آموزشی من